CZ_STRIMA-ZIEL3.EU Sasko – český management povodňových rizik

Impresum

V přeshraničním projektu podpořeném EU „STRIMA – sasko-český management povodňových rizik“ úzce spolupracují projektoví partneři z České republiky a ze Saska v oblasti komunálního managementu povodňových rizik k vybudování pravidelné a dlouhodobé kooperace. Tato webová stránka o projektu vznikla v rámci projektu STRIMA, podpořeného EU z programu Cíl 3/Ziel 3 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Initiativa Společenství STRIMA za účasti následujících projektových partnerů:

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii
Referat 45 – Projekt STRIMA
Zur Wetterwarte 11
01109 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 8928 4516

ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.
U Jezu 525/4
460 01 Liberec
Tel.: +420 488577070 - 13

Zemské hlavní město Drážďany
Umweltamt - Abt. Kommunaler Umweltschutz
Grunaer Straße 2
01069 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 4886253

INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Julius-Reiber-Strasse 17
D-64293 Darmstadt
Tel.: +49 6151-81300


Webdesign

Doris Ihlefeld, TYPO3 Websolutions


© STRIMA – veškerá práva vyhrazena.

Veškeré stránky této internetové prezentace podléhají autorskému právu projektu STRIMA. To platí především pro texty, obrázky a grafiku.

Rozmnožování nebo používání těchto stránek (buď částečně nebo celých) v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění (rovněž na internetu) je možné pouze po předchozím souhlasu.

Tisk a vyhodnocování tiskových zpráv a výtahů z projevů je možné pouze se souhlasem Lead partnera projektu.

Používání obrázků, které jsou poskytovány ke stažení, je povoleno výlučně pro zpracování aktuálních tiskových zpráv.

Povolení k publikování internetových stránek může udělit redakce.

Obrázky, grafiky, texty nebo ostatní soubory mohou být zčásti nebo celé chráněny autorskými právy třetích osob.

Všechny v rámci internetové nabídky uváděné a případně třetími osobami chráněné obchodní, ochranné a výrobní značky a značky zboží podléhají bez omezení ustanovením příslušně platného označení a majetkovým právům příslušného registrovaného vlastníka. Pouhé uvedení v naší internetové nabídce nepřipouští závěr, že obchodní značka není chráněna právy třetích osob.

Veškeré doručené osobní údaje (například jméno, e-mailová adresa) budou využity pouze pro zaslání požadovaných informací a nebudou předávány třetím osobám. Pokud nám chcete zaslat e-mail s důvěrným obsahem, doporučujeme Vám jej zašifrovat, abyste tak během jeho přenosu zamezili jeho přečtení neoprávněnou osobou a jeho pozměnění.

 

1             Odpovědnost za obsah

I když se snažíme o aktuálnost, úplnost a správnost obsahů našich internetových stránek, nemůžeme za to převzít odpovědnost.

V souladu s § 7 odst. 1 Zákona o telekomunikačních službách (Teledienstgesetz – TDG) zodpovídáme jako poskytovatel služeb za vlastní obsahy na našich stránkách v souladu s obecně závaznými předpisy.

Závazek dozoru nad předanými nebo uloženými cizími informacemi však neexistuje (§§ 8-10 Zákona o telekomunikačních službách). V okamžiku, kdy nám bude známo porušení předpisů, bude příslušný obsah obratem odstraněn. Zodpovědnost v tomto smyslu však přebíráme až okamžikem, kdy jsme konkrétní porušení právních předpisů vzali na vědomí.

2             Odpovědnost za odkazy

Naše internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Na obsah těchto odkazovaných stránek nemáme žádný vliv. Za správnost obsahu zodpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel, proto ve vztahu k těmto stránkách nepřejímáme žádnou odpovědnost.

Cizí internetové stránky jsme v době přidání odkazu na naše stránky vyhodnotili z hlediska možného porušení právních předpisů. V době, kdy jsme odkaz přidávali na naše internetové stránky, nebylo porušení předpisů patrné. Neustálé vyhodnocování veškerého obsahu na stránkách, na které odkazujeme, aniž bychom měli skutečné poznatky o porušení právních předpisů, nejsme schopni zajistit. Získáme-li poznatky o porušení právních předpisů, provedeme okamžitě odstranění odkazu na dané stránky.

3             Autorské účely

Obsah a díla, umístěná na těchto internetových stránkách, vytvořená provozovatelem těchto stránek, podléhají německému autorskému právu. Veškeré příspěvky třetích osob jsou označené. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakékoli používání mimo hranic autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora, případně zpracovatele. Kopírování těchto stránek je možné pouze pro soukromé, ne však pro účely komerční.

4             Ochrana dat

Za bezpečnost přenosu dat na internetu nemůžeme převzít zodpovědnost, riziko přístupu třetích osob existuje především v případě přenosu dat prostřednictvím elektronické pošty.

V případě zjišťování osobních údajů naší stranou poskytuje uživatel svá osobní data vždy na dobrovolném základě. Pokud to je technicky možné a únosné, je využívání a placení všech nabízených služeb možné i bez uvádění těchto dat, případně při zadání anonymních dat nebo pseudonymu.

Využívání kontaktních dat, zveřejněných v tiráži (Impressum) třetími osobami pro účely reklamy je tímto výslovně zakázáno. Provozovatel si pro případ zaslání nevyžádaných reklamních či informačních materiálů výslovně vyhrazuje právní kroky.

5             Právní účinnost tohoto Vyloučení odpovědnosti

V případě, že některá ustanovení nebo formulace tohoto Vyloučení odpovědnosti jsou nebo budou neplatná, zůstávají ostatní ustanovení z hlediska svého obsahu a platnosti tímto nedotčena.

Zdroj (Vyloučení odpovědnosti): »anwalt-seiten.de

.